Моята идентичност в Христос

Част 1 от поредицата „Какво означава да бъдеш жена на поколения”

Бог търси жени, които да използва за достигането на следващите поколения. Всяка жена е родена да бъде жена на поколения, дори и да няма деца, тя има потенциал да достигне поколенията чрез Христовата любов.

Защо идентичност?

На първо място, за да бъдем жени на поколения трябва да познаем нашата идентичност в Христос.

Защо идентичността е толкова важна? Защото на базата на нашата идентичност, ние изграждаме целия си живот и бъдещето на нашите семейства и деца. Идентичността е свързана с това кои сме и на кого принадлежим

Бог е нашият създател. Той е този, който още преди създаването на света ни е планувал за добри дела. Следователно, преди да бъдем съпруги, майки, служители, ние сме дъщери на нашия Небесен Отец. Когато осъзнаем, че нашата идентичност едъщери на живия Бог, целият ни живот придобива съвсем друг смисъл и перспектива.

Размишлявайки върху нашата идентичност в Христос открих, че има 3 основни причини защо трябва да разберем ясно идентичността ни като дъщери. За тази цел ще разгледаме живота на Исус и по-конкретно времето, когато беше в пустинята, описано в Матей 4:1-10. Вижте в стихове 3, 6 какво каза дявола: “Ако си Божий Син…”.

Исус в пустинята

С тези думи той искаше да изпита Исус в областта на Неговата идентичност. Дори и следващия тест: “Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.”, обърнете внимание на думата дам. По-горе, вече споменахме, че идентичността е свързана с това кои сме и на кого принадлежим, т.е. какво притежаваме. Исус знаеше КОЙ Е и на КОГО ПРИНАДЛЕЖИ, Той знаеше какво вече притежава като Син на Всемогъщия Бог.

Истинска привилегия е, че нашата идентичност е в Христос, защото в Него ние сме ново създание – “…който принадлежи на Христос, той е ново създание…” (2 Коринтяни 5:17). И като ново създание ние сме скрити в Христос (Колосяни 3:3)

1. Нашата идентичност в Христос ни прави способни да извършим призива, за който сме родени.

В пустинята Христос заяви ясно Кой е и на Кого принадлежи. След като мина това изпитание, Той беше готов да извърши цялото дело, за което беше пратен на земята. Най-големият тест, който ще имаме е свързан с разбирането на нашата идентичност. Ако не знаем кои сме, никога няма да изпълним съдбата си.

2. Нашата идентичност в Христос ни прави победители.

В пустинята Исус победи врага не само чрез Словото, но преди всичко чрез разбирането на Своята идентичност. Нищо не можеше да Го “подмами” – нито нужди, нито власт, нито влияние. Христос знаеше, че Той е Синът на Живия Бог и от тази перспектива Той беше способен да победи всяко изпитания.

Чрез Исус ние също сме победители, “Но благодарете на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христа” (2 Коринтяни 2:14). Няма нищо, което може да ни сломи, ако знаем нашата идентичност в Христос.

3. Нашата идентичност в Христос ни дава възможност за дълбоки взаимоотношения с Отец.

В пустинята Христос показа пълно покорство към Словото и Отец. През цялия си живот на земята, Той не направи нищо, което да е било в разрез с волята на Отец. Когато осъзнаем идентичността си като дъщери, ни поставяме начало на най-великото взаимоотношение, което може някога да имаме – с нашия Небесен Отец.

Дълбочината на нашето взаимоотношения с Бог, основано на нашата идентичност в Христос, определя целият ни живот. 

Всичко започва от нашата идентичност в Христос!

Автор: Екатерина Стефанова